JR長崎本線・佐世保線肥前山口(現・江北)駅、「宝探し」を制作しました。

JR長崎本線・佐世保線肥前山口(現・江北)駅、「宝探し」を制作しました。